English Български
Intra partners

Одит Одит

Интра Партнерс ООД счита процеса на одитиране като първата и най-важна стъпка при разработването бизнес стратегии за дадена компания. Това е процес на оценка на резултатите от трудовия процес, като в същото време се определя и оценява рискът, а насоките и препоръките спомагат за подобряване ефективността и дохода на компанията. По този начин вашият бизнес ще получи необходимата подкрепа по отношение на икономически стабилното развитие на вашата фирма.

Нашите експерти гарантират индивидуален подход за всеки клиент, на база спецификата на фирмата и нуждите на неговия бизнес. След като се определи и оцени рискът, потенциалните проблеми и възможните подобрения Интра Партнерс ООД изготви система от предложения и препоръки как най-ефективно да внесете подобрения и корекции, за да оптимизирате своят бизнес. Нашите експерти активно помагат на бизнеса Ви в процеса на прилагане на корективни или усъвършенстващи схеми и действия.

Ние разглеждаме изготвянето на годишния отчет на вашата фирма като възможност да се усъвършенства представянето, доходите и разбира се – имиджът на вашия бизнес. Един добре изготвен годишен отчет би имал положителен ефект върху партньори, клиенти или инвеститори, потенциалните финансови източници и дори върху персонала на фирмата Ви. Одитните услуги на Интра Партнерс ООД не се ограничават определяне на несъответствията, проблемите и риска – нашата цел е да изберем най-добрите варианти за икономическо развитие и да предложим жизнеспособен проект за развитие.

 

Счетоводство,счетоводни услуги Счетоводство,счетоводни услуги

В много от случаите разрастващият се бизнес се възползва от възможността да изнесе основни производствени звена или производствени мощности извън страната (outsourcing). Подобна политика е успешна за редица наши клиенти. По такъв начин се избягват загуби и преразход на ресурси. Интра Партнерс ООД предлага услуги свързани с рутинните задачи на счетоводството и контрола на фирмените документи.

Нашите специалисти обсъждат с клиентите ни всички несъответствия, забележки или възможности, като участват в процеса на въвеждане на нови и подобрени счетоводни процедури, за да може счетоводството на вашата фирма да отговаря на актуалните изисквания и правни разпоредби за страната.

Интра Партнерс ООД извършва широк набор дейности и услуги в този аспект като:

 1. Поддържане на счетоводни архиви;
 2. Ревизиране на оперативни управленски системи;
 3. Парични потоци и финансови прогнози;
 4. Годишни отчети;
 5. Банкови спогодби;
 6. Изготвяне на бюджет;
 7. Администриране на работните заплати;
 8. ДДС.

В допълнение, Интра Партнерс ООД могат да поемат изцяло счетоводството на дадена фирма, като информират клиента си за редовно за:

 1. Парични потоци;
 2. Доходи;
 3. Показатели за икономическото представяне на фирмата;
 4. Кредитен контрол;
 5. Бюджетно сравнение.
 

Бизнес план Бизнес план

Всеки бизнесмен е имал възможност нееднократно да се убеди колко важно е доброто бизнес планиране. Без задълбочено планиране, ясни проектни идеи и управление на риска, бизнесът е под угрозата да се превърне в заложник на случайността.

Нашият опит показва, че именно това „шесто чувство”, което притежават успешните бизнесмени е движещата сила на успешното предприемачество. Интра Партнерс ООД се отнася с необходимото внимание към бизнес изследването и планирането в полза на нашите клиенти.

Когато про-активното управление бъде заменено с реактивно компенсиране и вместо да се следва добре изработен план, собствениците и управителите се превърнат единствено в контактни лица, които отговарят в случаи на непредвидени обстоятелства или пропуснати възможности, Интра Партнерс ООД има желанието и възможността да се ангажира с изготвянето и прилагането на план за стабилизиране и развитие на Вашата фирма. Ето защо ние насърчаваме своите клиенти да провевеждат редовни срещи, на които да обсъждаме текущото състояние и бъдещите възможности, а това включва и:

 1. Формулиране и въвеждане на дългосрочни стратегически цели;
 2. Поставяне на конкретни оперативни цели;
 3. Следене на икономическите показатели и евентуално коригиране на бизнес плановете.
 

Стартиране на бизнес Стартиране на бизнес

Интра Партнерс ООД предлага набор услуги свързани със създаването и регистрацията на нови фирми. Много от стартиращите предприемачи имат добри бизнес идеи и създаването на фирма или ново предприятие е начинът тези идеи да бъдат реализирани. Интра Партнерс ООД разполага с необходимото ноу-хау и има изградена методология при планирането регистрацията и устройството на нова фирма или предприятие. Интра Партнерс ООД прилага в своите разработки прогресивни бизнес идеи, конструктивно и реалистично адаптирани към конкретните цели и изисквания на нашите клиенти. Ето и списък на услугите, които Интра Партнерс ООД предлага за стартиращия бизнес:

 1. Предложения и помощ при избор на най-подходяща структура за Вашия бизнес – ЕТ, съвместно предприятие – акционерно дружество или ООД;
 2. Изготвяне на бизнес план, прогнозиране на паричните потоци, бюджет и търговски прогнози;
 3. Оценка на финансовите изисквания, консултиране по отношение на най-удачните финансови източници и изготвяне на конкретни заявки и предложения;
 4. Установяване на добри работни отношения с Вашата банка;
 5. Извършване на регистрационните процедури свързани с Държавния Търговски Регистър, Националната Агенция по Доходите и пр.
 6. Изготвяне на информационна система за вътрешно ползване, която да оптимизира дейността във фирмата и да покрива изискванията на регулативните органи и законодателството.
 

Индивидуални и корпоративни данъци Индивидуални и корпоративни данъци

Интра Партнерс ООД извършва пълна ревизия на Вашия бизнес и определя най-ефективната данъчна структура за вашата фирма. Подобни ревизии водят до значително спестяване на средства и гарантират бизнес подобрения

Нашият експертен опит покрива:

 1. Директно данъчно облагане, включително данъчни компенсации, корпоративно данъчно планиране и реорганизиране на бизнеса;
 2. Индиректно данъчно облагане, включително ДДС, ДДФЛ(Данък върху доходите на физически лица) и Социално осигуряване;
 3. Международно данъчно облагане;
 4. Работна заплата и планиране на печалбата;
 5. Планиране на транзакциите – сливания, продажби, реорганизации;

Индивидуално данъчно облагане

Консултациите свързани с данъчното облагане на физически и юридически лица имат за цел да бъдат неразделна част от финансовото планиране на физическите и юридическите лица. Специалистите по данъчно облагане имат за цел да разберат най-точно нуждите на своите клиенти и да им дадат точен съвет относно:

 1. Методи и начини за самооценка;
 2. Данък наследство;
 3. Корпоративен данък
 4. Местни данъци и такси
 5. Tax compliance
 

Работна заплатаРаботна заплата

Администрирането на работната заплата може да бъде трудоемко и да Ви коства доста време, което да затормози трудовия процес и бизнеса Ви като цяло. Тази задача може да бъде допълнително усложнена от непрекъснатите промени и актуализации на данъчната система и разпоредбите свързани с кадрите и персонала. Всяко от тези направления има своите правни изисквания и съответни наказателни мерки и процедури. Фирмите търсят обслужване на фонд работна заплата, който да е достатъчно гъвкав и същевременно да гарантира поверителност. Системата за обслужване на работните заплати трябва да може д покрие редица изисквания, като в същото време е достатъчно ефективна и бърза да даде резултат своевременно. Компютъризираната система на Интра Партнерс ООД за управление на работната заплата дава възможност заплатите да се управляват съобразно специфичните нужди на клиента, както по отношение на време, така и по отношение на ефективността.

Обслужването включва:

 1. Обработване на заплатите за всички служители на фирмата;
 2. Специално разработени модели за плащане
 3. Данъчно осигуряване;
 4. Консултации по всички видове доходи и спестявания
 5. Администриране на доходи, осигуровки, изчисляване на болнични, майчинство и др.
 6. Попълване на документи съобразно държавните разпоредби и законодателството, включително компенсации и възстановяване на средства в края на годината, попълване на формуляри подавани в Държавната Агенция по Доходите;
 7. Обобщения и анализи на разходите за персонала;
 8. Консултации и администриране на договори за управление и контрол
 9. Преговори с НАП, когато такива са необходими;
 10. Одит ,контрол  и консултации върху структурата на работната заплата.
 

 ДДС ДДС

В една непрестанно усложняваща се бизнес среда, поне що се отнася до ДДС и нормативните промените свързани с данъка след присъединяването на страната към ЕС нашите специалисти предлагат консултации и експертен съвет в сферата на ДДС и данъчното облагане. Точното и про-активно ДДС планиране за България и трансграничните транзакции следва да гарантират, че ДДС задълженията се управляват професионално. Това е особено важно за транзакциите свързани със сделки за имоти при частично освободени и нерегистрирани предприятия, особено, когато става въпрос за дарения.

Интра Партнерс ООД предлага широк спектър услуги в този аспект:

 1. Съдействие при регистриране на предприятието по ДДС;
 2. Консултации относно ДДС планирането и администрацията;
 3. Прилагането на най-подходяща схема;
 4. ДДС контрол и възстановяване;
 5. Съдействие при извършване на връщания;
 6. Планиране свързано с минимизирането на възможностите за разминаване с изискванията ДАД.
 

Счетоводни и консултантски услуги свързани със съдебни дела Счетоводни и консултантски услуги свързани със съдебни дела

Експертите на Интра Партнерс предлагат пълно и безпристрастно сътрудничество, оценка и правен съвет свързани с финансовата страна на съдебни спорове. 

Сферите, в които предлагаме такава правна помощ включват :

 1. Спорове между бизнес партньори или съдружници;
 2. Решения на арбитражен съд;
 3. Пропуснати ползи;
 4. Оценка на акционерния капитал;
 5. Професионална небрежност;
 6. Разследване на измами;
 7. Застрахователни искове;
 8. Данъчно облагане на щети и компенсации;
 9. Съдебни процеси свързани с неизплатени задължения;
 10. Договорни спорове;